סחורה בהעברה

כיסוי למובילים יבשתיים בישראל כולל ביטוח חבות המוביל.
כיסוי רובד שני למטענים יקרים העולים על גבול האחריות של פוליסות המוביל.